این شرکت از سال 1386 در بندرخرمشهر منطقه آزاد اروند وبندرامام خمینی (ره), بندربوشهر انواع خدمات بندری را ارائه مینماید وشعب آن تاسیس گردیده است .لذا آماده همکاری با هرشخص یا شرکت خصوصی ویا دولتی جهت خدمات بندری وقبول نمایندگی خواهد بود .منتظر شما هستیم .

?>